วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทหารราบ1.พ.ท.สุนทร กำลังมาก ผบ.รพศ.4 พัน.1 ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทองจ.พิษณุโลก 085-0200606
2.พ.ท.ธัญญะ ศรีสังวรณ์ หน.นรด. กองการสัสดี นรด. 089 1202458
3.พ.ต.ประครอง วงศ์ใหญ่ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๔ ค่ายนวมินทราชินี จว.ช.บ. 087-8569915
089-6046964 prakr_ng@hotmail.com
4.พ.ต.สมพงษ์ สลีอ่อน ผช.สด.อ.เมืองจันทบุรี สังกัด มทบ.14 081-9823940 mj-pong2131@hotmail.com
5.พ.ต.ต. มล.กษิภัท (ดนัยพร)จรูญโรจน์ สภ.เมืองจันทบุรี 089 5234431
6.ร.อ.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง เทิด ผช.สด.อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี สังกัด จทบ.ก.จ. ๐๘-๐๔๓๕-๑๙๓๕ ที่ทำงาน ๐-๓๕๕๒-๕๔๑๖
7.ร.ท.สุรัตน์ มาสถิตย์ ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 087-0544091
8.ร.ท.วสัน แพงศรี ร1พัน4รอ หรือ กรม ทม รอ(วังศุโขทัย) wasan2509@thaimail.com
9.ร.ท.จิรภัทร(ภานพ)สนสกุล สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 084-0509555 panop2131@hotmail.com
10.ร.ท.สถาพร กีรติโฆษิต บชร.๑ 081 7754633
11.ร.ท.พูนศักดิ์ ภูมีทอง สด.อ.โคกสูง จว.ส.ก. 081 9137929
12.ว่าที่ ร.ท.บรรจง บุญทัน ครูชำนาญการ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 089-9074639056-917090 banjong3@gmail.com
13.ร.ต.ศราวุธ กันกระจ่าง ป๋อง สัสดีอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 08-1523-3592 pong2131@hotmail.com
14.จสอ.ชาตรี กองพล รองหมวดต่อสู้รถถัง ร๒๙พัน๒ จ.กาญจนบุรี 0892585815
15.ร.ต.ธฤตพน เปี่ยมงาม ผช.สด.อ.สามง่าม จว.พ.จ. 089-6414255 tidtapon_2131@hotmail.com
16.ร.ต.กัมพล รุ่งขจรกลิ่น สด.อ.สอยดาว จว.จ.บ. 081-8612933
17.ร.ต.ไชยยา ธรรมสกุลเลิศ ฝกพ.พล.ร.2 รอ. 081 9831872 chaiya3551@hotmail.com
18.ร.ต.ชญานนท์ สู่สุข สด.อ.วังจันทร์ จว.ร.ย.สังกัด มทบ.๑๔ 081-7552165
19.ร.ต.ภฤศ (คัมภีร์) อึ่งวะระ สังกัด จังหวัดทหารบกสระบุรี (ฝ่ายกำลังพล) ค่ายอดิศร ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร.ทบ.64108 โทร.บ้าน 036-308200
มือถือ 089-0826151
20.จ.ส.อ.สุรินทร์ อังกาบ ผช.นายสิบยุทธการ พล.ร.๒ รอ.ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ป.จ. 086-1575928 sur08@hotmail.com
21.จ.ส.อ.สนาน หอมนาน ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลพัฒนาที่ 2 นครราชสีมา 080-1754155
22.จ.ส.อ.ไฉน แก้วทิพย์ หน่วย สด.อ.บึงนาราง จว.พ.จ. 089 9981128
23.จ.ส.อ.สุวิน สุขุมวัฒนะ เสมียน สง.สด.จว.ส.พ. 089 4108022
24.จ.ส.อ.พรเทพ ฉัตรบรรจง เสมียนหน่วย สด.อ.วังน้ำเย็น จว.ส.ก. 087 1418698
25.จ.ส.อ.วรพจน์ สุดสวาท ร้อย รสพ.ร.6 ปัจจุบันทำงานที่ศอป.โครงการ พมพ.ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.อ.บ. dongnatam@hotmail.com
26.จ.ส.อ.ชเนศ นราพจน์ เทศบาลตำบลเทพราช อ.บานโพธิ์ จว.ฉ.ช. 081 3772028
27.จ.ส.อ. วีรชาติ ไชยกิจ รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.151 พัน.2 083-1959714jajaab@hotmail.com
28.จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ บุญญะประทีป ฝ่ายกิจการพลเรือน ร.๓๑ รอ. 089-8306456036-771034-5 ต่อ 35418
29.จ.ส.อ.อำนาจ พลูศิริ ฝ่ายกิจการพลเรือน ร.๓๑ รอ. 081-2560257036-771034-5 ต่อ 35411-2
30.จ.ส.อ.วันชัย พลอยนัด ฝ่ายธุรการและกำลังพล ร.๓๑ รอ. 081-5714836036-771034-5 ต่อ 35411-2
31.จ.ส.อ.ธนาวุฒิ ม่วงทอง ฝ่ายธุรการและกำลังพล ร.๓๑ รอ. 081-4025561036-771034-5 ต่อ 35411-2
32.จ.ส.อ.สุกิจ เปียมาลย์ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ร.๓๑ รอ. 081-6160208036-771034-5 ต่อ 35411-2
33.จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ ผลานิผล กองร้อยเครื่องยิงหนัก ร.๓๑ รอ. 081-8500711036-771034-5 ต่อ 35431
34.จ.ส.อ.วิชาญ โตยิ่ง กองร้อยเครื่องยิงหนัก ร.๓๑ รอ. 089-0806042036-771034-5 ต่อ 35431
35.จ.ส.อ.สุวิทย์ วิวัฒน์ เสมียนหน่วยสัสดีอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สังกัด....สำนักงานสัสดีจังหวัดราชบุรี081-6177702 suwit_wi@hotmail.com
36.จ.ส.อ.ชัชณัฐ (ฤทธิ์)ผลผลา พลขับรถสายพาน ร.๑ รอ. 0894846293 iixoxoxoii@hotmail.com
37.จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย ไพจิตร โอ่ง ส.ส่งกำลัง ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ ชรก. สหกรณ์ออมทรัพย์ บชร.๑ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ๐๘-๗๗๔๕-๑๓๔๕ ๐๓๘-๐๕๖๑๐๕ Oong2131@hotmail.com
38.จ.ส.อ.กิตติพล จิตสงวน เสมียน สง.สด.จว.จ.บ. 081-7616132
39.จ.ส.อ.วิชัย โสภา เสมียน สง.สด.จว.จ.บ. 089-7525129
40.จ.ส.อ.ศักดา โตรุ่ง เสมียน สด.อ.แหลมงอบ จว.ต.ร. 089-4020872
41.จ.ส.อ.บุญเสริม หอมยิ่ง เสริม หน่วยข่าวกรองทางทหาร ดุสิต กทม. ปฏิบัติหน้าที่ กกล.บูรพา 087-9404688
42.จ.ส.อ.จรัญ ผลจันทร์ ป้อม ร.12 พัน 2 รอ. จว.สระแก้ว 086-0277209
43.จ.ส.อ.อนุสิทธิ์ โรจนสโรช นายสิบยุทธการ ร.๑๒ รอ. ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
080-6409595
44.จ.ส.อ.วุฒิชัย น้ำเงิน ผบ.ตอนทางสาย ร้อย.บก.ร.๑๒ รอ. ชรก.ฝ่ายกิจการพลเรือน ร.๑๒ รอ. ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 081-9831130 ที่ทำงาน 037-425274 ต่อ 60608 Dmax_2006@msn.com
45.จ.ส.อ.สุรพันธ์ บัวทอง ครูแผนกวิชาจู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 089-7403072
46.จ.ส.อ.ยุทธพล นนธิจันทร์ จ่ากองร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 081-5719077
47.จ.ส.อ.กติกา ชื่นหัตไทย ครูแผนกจู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 477160 083-9856539
48.จ.ส.อ.สมยศ คะลา กวก.ศร.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 085-997431
49.จ.ส.อ.คธา เม้าอุดม นายสิบแถลงข่าว ร้อย.ปจว.2 พัน.ปจว. รพศ.2 089-7337454
katha_212531@hotmail.com
50.จ.ส.อ.สมกิจ จันทร์กระจ่าง ขับรถให้ ผบ.พล.ร.4 สังกัด ร้อย.บก.พล.ร.4 083-1625229
51.จ.ส.อ.อภิชาติ ชาวชน นายสิบส่งกำลัง ร้อย.บก.กรม นร.รร.ร.ศร.บก.กรม นร.รร.ร.ศร.ค่ายธนะรัชต์อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160ที่อยู่ 722/25 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณุบรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 083-7076166 Arplichat@hotmail.comChat213@hotmail.com
52.จ.ส.อ.สิทธิชัย อรุณเจริญ เสมียน สง.สด.จว.ช.บ. 089-6016554
53.จ.ส.อ.ธงไชย พาติกะบุตร TP.2131@hotmail.com
54.จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ เครือขวัญ kiatisak13@gmail.com
55.จ.ส.อ.ประยูร อุ่นสอน ผบ.ตอน ตถ.ร้อย.ตถ.2 พล.ร.2 รอ. ที่อยู่ : ร้อย.ตถ.2 พล.ร.2 รอ.
ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี25230 085 - 2800161
56.จ.ส.อ.ปิยะ สุขภิรมย์ นายสิบการข่าว มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 086-4483700 piyarta2131@hotmail.com
57.จ.ส.อ.สนธยา แสนโคตร ร.๑๒ พัน.๒ รอ. อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
58.จ.ส.อ.รัตนชัย อ่างทอง ร.๑๒ รอ.
59.จ.ส.อ.พรศักดิ์ กางกรณ์ ร.๑๒ รอ.
60.จ.ส.อ.มนัส อาคมคง ร.๑๒ รอ. ค่ายไพรีระย่อเดช อ.เมืองสระแก้ว 087 1260829
61.จ.ส.อ.สิทธิ บุญมาเครือ ร.๑๒ พัน.๓ รอ. อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.
62.จ.ส.อ.ณคร ศรีใส ร.๔ พัน.๔ จว.ต.ก. 086 9392716
63.จ.ส.อ.พิชิตพล พึ่งไชย เอก เสมียนหน่วยสัสดีอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 08-9461-7199
64.จ.ส.อ.สมชาย แสงกาวิน ส.สื่อสาร พัน.ปจว.รพศ.2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี 086-8070471
65.จ.ส.ต.สำเนียง บุญรัตน์ ปลัด อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จว.ร.ย. 089-7548897
66.ส.อ. วัชรินทร์ บุบผาเดช หัวหน้าสำนักปลัดสำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ 087-4208966 ikea2131@hotmail.com
67.ส.อ.เฉลิมพล อกนิษฐวงศ์ ปุ้ม พนักงานวิทยุ ร้อย.ปจว.4 พัน.ปจว.รพศ.2 จว.นครศรีธรรมราช 081-2725685 clp_nco2131@yahoo.com
68.ส.อ.อำนาจ ทนันชัยบุตร จัดการงานทั่วไปชำนาญการ..(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สังกัด.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 089 - 960 1574
Amnart_Tha@Hotmail.com
69.ส.อ.พงศ์สันต์ ก่ยฮวยเตี่ย พลยิง ค.๖๐ ร๑๑ พัน.๓ รอ. ๐๘๔-๑๙๕๘๗๘๖ Kee1232@windowlive.com
70.ส.อ.นพพนธ์ บุญโญ เสมียนหน่วย สด.อ.มะขาม จว.จ.บ. 087 - 9401289
71.ร.ท.พิชิต ไตรบุญรักษ์ ผบ.มว.ปล. ร.153 พัน.1 (ฉก.ปัตตานี 25) 089-8364033 pt2131@hotmail.com
72.ส.อ.อัศวิน สุขุมวัฒนะ สง.สด.จว.ส.พ. 089 - 4108022
73.ส.อ.เชาว์ ไวสติ รพศ.4 พัน.2 ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 084-7483653
74.ส.อ. ไพฑูรย์ รวดเร็ว รอง ผบ.หมู่ ตถ. ร้อย สสก.ร.5 พัน.1 081-0941715 nang-toon@windowslive.com
75.จ.ส.อ.สมชาย แสงกาวิน ส.สื่อสาร พัน.ปจว.รพศ.2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี 0868070471
76.ร.ท.พีรศักดิ์ (จันทร์สา) ขาวน้อยวโรดม นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย
สังกัด กอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย(บก.ทท.) 08 9914 5999 skytiger2131@hotmail.com
77.จ.ส.อ.นพดล วิเศษโวหาร เสมียนฝ่ายสรรพกำลังจังหวัดทหารบกสุรินทร์ 085-0260645donnop@hotmail.com
78.ร.ท.จักรกฤษ สุวรรณหังสกุล น.สื่อข่าว ผรข.วส.934 สนภ.1 นทพ. (บก.ทท.) 089-8800340
79.ส.อ.นันทวุฒิ(ยุคลทร) เนียมสินธุ์ ต๋อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ 8/2 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 089-8314624 toy-022@hotmail.com
80.ร.อ.อุดม พรมแม้น ผช.สด.อ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 44160 086-2260279 promman2008@hotmail.com
81.จ.ส.อ.วรพจน์ สุดสวาท พลขับ รสพ.ร้อย รสพ.ร.6
ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ ศอป.โครงการ พมพ.ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.อ.บ. 085-4146538 dongnatam@hotmail.com
82.ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 053-646569 ,053-646393/// 08-9432-4646,08-3945-4345 infantry21@gmail.com,infantry_21_31@hotmail.com
83.ร.อ.พลพัฒน์ แสงสว่าง นายทหารฝ่ายการเงิน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 โทรทหาร 26235
0856091266 / 045321833
84.จ.ส.อ.ณัฐพร คงจันทร์ 086-0165412 nut2131@hotmail.com
85.จ.ส.อ.จิรัฎฐ์ กางกรณ์ นายสิบน้ำมัน ร.12 รอ.
037 425274 ต่อ 60609 ( ฝกบ.ร.12 รอ.) 082 481 5154 jr_1413@hotmail.com
86.ร.ต.สาโรจน์ ไพจิตร ผบ.มว.ปล.ร.๒๓ พัน.๓ ร้อย.๑ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000 087-2491999, 087-9564518 sarojpaijit@gmail.com
87.จ.ส.อ.เพชร บุตรบุรี สง.สด.จว.ย.ส. 08-7479-0189 diamond09.b@hotmail.com
88.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ยิ้มสบาย รอง ผบ.หมู่ ร้อย.จทบ.พ.ล. 0869327924 saksityim @ hotmail.com
89.พ.ต.สฤษดิ์ สุพร สัสดีอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 43150 0872222196 punjack@hotmail.co.th
90.จ.ส.อ.เทอดพันธ์ ปัญญารัตน์ นายสิบยุทธการ ร้อย.มทบ.33 ค่ายกาวิละ
อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 0816715552 taesak_cm@hotmail.com
91.จ.ส.อ.อัมพร โออินทร์,/จ.ส.อ.สุริยันต์ วงศ์ทิตย์/จ.ส.อ.สนิท จอมเสนา หน่วยสัสดีอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี หน่วยสัสดีอำเภอรามัน จ.ยะลา หน่วยสัสดีอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา yongtaman@hotmail.com
92.จ.ส.อ.กฤตพัฒน์ สาขาว (อาร์ต)ปัจจุบัน เสมียนงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารบก 084-1112131 art_2131@hotmail.com
93.จ.ส.อ.สุเมส ลุนบุดดา ( โบ้ ) นายสิบสูทกรรม กองร้อยรถสายพานลำเลียงพลกรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี 34170 081 - 2820205
94.ร.ต.นพพร มาระวิชัย ผบ.ชุด ร้อย.รบพิเศษ รพศ.๔ พัน.๒ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 082 2675670 nopmk29@hotmail.com
95.จ.ส.อ.พงศ์ภัทร์ ผดุงทศ (เหมี่ยว) ผบ.หมู่ พัน.ร.มทบ.11 081-5613501 085-2419515 freelance_van@hotmail.com
96.ร.อ.วสันต์ ศรีสุข สัสดีอำเภอลำสนธิ จว.ลพบุรี 0897428499 srisuk2550@gmail.com
97.จ.ส.อ.พรชัย สะโรบล ณ อยุธยา (หม่อม)ผบ.หมู่ ผบร. ศสท. กส. ทบ. ศูนย์การสุนัขทหาร
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 0801752100 pc_2513@hotmail.com
98.ร.ต.ณัฐพร คงจันทร์ ประจำแผนก บก.รร.สห.สห.ทบ. สังกัด สห.ทบ. 086-0165412
โทรที่ทำงาน 99029 nut2131@hotmail.com
99.จ.ส.อ.พิชญหิรัณ(พัฒนา) กุลโล สำนักงานสัสดีจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร.054-710331 081-6720731 chay_army@hotmail.com