วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เหล่าแพทย์

รายชื่อเพื่อนๆที่มา " เพื่อนเราไม่ทิ้งกัน " 5 - 6 พ.ค.55 " อุบล.55 " 1. ร.ท.ศิรสิทธิ์ นามมีขัน 090 - 1082121 ( ร้อย พล.สร.รพ.รร.6 ) 2. จ.ส.อ.ธีระพงษ์ คานมะโน 087 - 8427897 ( พัน.สร.ที่ 23 บชร.23 พิษณุโลก ) 3. จ.ส.อ.ดิลก แสงโพธิ์ 084 - 1796466 ( 4. จ.ส.อ.สหรัฐ จันทะคา 087 - 8401520 5. จ.ส.อ.สมเกียรติ รัตนชัยพิพัฒน์ 089 - 4612428 ( รพศ.4 ค่ายสฤษดิ์เสนา พิษณุโลก ) 6. จ.ส.อ.สุดเขตร์ สุขเหลือ 084 - 3990907 ( อบต....ลพบุรี ) 7. ร.ต.ชาญ นามสีธาน 082 - 1545895 ( พัน.สร.ที่ 3 นครราชสีมา ) 8. ร.อ.พงษ์ชัยวัฒน์ (แพนศรี) พลเยี่ยม 087 - 9918120 9. พ.ต.ชนชนม์ พูนชัย 089 - 9344405 ( สด.อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี ) 10. จ.ส.อ.สรรเพ็ชร ช่องวารินทร์ 089 - 5507813 ( พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ) 11. ส.อ.สมพล ส่งสุข 085 - 7689479 ( ผอ.รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ) 12. จ.ส.อ.นิกร มาตะพาน 089 - 4359884 ( ศฝ.นศท.มทบ.33 เชียงใหม่ ) 13. จ.ส.อ.บุญยง พลเสนา 081 - 9777587 ( พัน.สร.ที่ 22 บชร.2 นครราชสีมา ) 14. จ.ส.อ.วสันต์ ศรีวะสุทธิ์ 087 - 2575740 15. จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ สอนสา 081 - 0700572 16. จ.ส.อ.เสก นามวิเศษ 089 - 2865699 17. จ.ส.อ.ดัด ขุขันธ์เพ็ญ 086 - 2038429 ( รพ.ค่ายวชิรปราการ ตาก < DAD2512@hotmail.com > 18. ส.อ.พงศ์กรณ์ บุญมีประเสริฐ 089 - 2772185 ( อบต.นิคมสงเคราะห์ อุดรธานี ) 19. จ.ส.อ.พงษ์เทพ เผ่าภูรี 086 - 1243998 ( ศสพ.ลพบุรี ) 20.พ.ต.คณิศร ชวนพิมาย 081 - 2655792 ( นครราชสีมา ) 21. พ.ต.ชวัลวิทย์ ทั่งทอง 087 - 1237144 ( ศร.ปราณบุรี ) 22. จ.ส.อ.ณรงค์ พันแก่น 085 - 2553122 ( ป.พัน 109 กาญจนบุรี ) 23. ร.ท.เสนีย์ กุลนอก 081 - 2663691 ( กองพลพัฒนาที่ 2 นครราชสีมา ) 24. ร.ท.สำราญ แสงพรม 089 - 9468773 ( พล.ร.ที่ 3 นครราชสีมา ) 25. พ.ต.กฤตพล ศรีทอง 086 - 5093858 ( กองทัพน้อยที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 กทม. ) 26. พ.ท.อรุณ สิงหรา 081 - 8663407 ( ศรภ.กทม. ) 27. จ.ส.อ.นภสินธ์ สภาวรินทร์ 090 - 3616822 ( พัน.สร.ที่ 22 บชร.2 นครราชสีมา ) 28. ร.อ.พรสวรรค์ (.....เปลียนชื่อใหม่ ) ช่างประดิษฐ์ 084 - 5450402 ( พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ) 29. พ.อ.ดำรงค์ จันทร์กาบ 085 - 0577878 ( ผช.ผอ.กขป.ผท.ทบ. ) 30. พ.ต.ท.ชุมพล โพธิ์ศิริ 086 - 8766464 ( รอง สารวัตร สภ.เขมราฐ อุบลราชธานี ) 31. จ.ส.อ.บำเพ็ญ นามพรม 080 - 7203142 ( รพ.ค่าย....อุบลราชธานี ) 32. จ.ส.อ.กิตติเดช ทองสี 085 - 0161693 33. ส.อ.บัณฑิต สิถิระบุตร 080 - 1546987 ( ธุรกิจส่วนตัว ) 34.จ.ส.อ.กษิดิศ ( สรรทัต ) แสงรักษ์ 084 - 5426939 ( nco2131@windowslive.com รพ.รร.จปร. นครนายก )